Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
        προς το κοινόΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Έβρου λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου είναι 08.30-14.30.

Οι ερευνητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ταξινομημένα αρχεία, με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997. Για την μελέτη αρχειακού υλικού οφείλουν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, σ' αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία και η ιδιότητα των μελετητών, ο σκοπός της έρευνας, η υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή (με τις σχετικές αρχειονομικές ενδείξεις) και η δέσμευση να καταθέτουν στο Αρχείο ένα αντίτυπο (βιβλίο, ανάτυπο κλπ.) της δημοσιευμένης εργασίας τους.

Τα Αρχεία Ν. Έβρου ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στους ερευνητές χορηγούνται φωτοαντίγραφα (όταν η κατάσταση του αρχειακού υλικού το επιτρέπει) ή/και ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (σχολικών, δικαστικών, δημοτικών κλπ εγγράφων) χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και με τους ίδιους γενικούς όρους χορήγησης απλών αντιγράφων.

Αναγνωστήριο

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Αίτηση ερευνητή στα Αγγλικά (Researcher Application Document)

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου Δικαστικών Αρχείων

Ενημέρωση παλαιών ερευνητών για το νέο νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Έβρου λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο φυλάσσεται στο Αρχείο. Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά αλλά και παιδαγωγικά θέματα.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις μαθητών θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες αρχειακές εργασίες. Μετά από συνεννόηση, είναι δυνατό να ετοιμαστούν από το Αρχείο ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κάθε τάξης.